Shopping bag de she ji mei xue

Shopping bag de she ji mei xue

By Wei na (Weiner, Sue)

2008

ISBN 10: 9866739260
ISBN 13: 9789866739262
Publisher: Lian pu chu ban, Jia ting chuan mei cheng bang fen gong si fa xing
Author: Wei na (Weiner, Sue)
Publish Date: 2008
Page count: 149
Title: Shopping bag de she ji mei xue
Edition notes: Zhu zhe wei na gai yi wei na. Han suo yin.
Subjects: Shou ti dai, Chan pin she ji
Contributions: Michelman, Fran, Weiner, Sue, Mi xie er man (Michelman, Fran), Gao, Zimei, yi
Publish places: Tai bei shi
Series: Yi shu cong shu -- FI1001
Format: NA
Dimensions: NA
Weight: NA
Pagination: 149 mian
Page count: 149