Cheng ben guan li kuai ji

Cheng ben guan li kuai ji

Di 13 ban

By Yingwen Liu

2010

ISBN 10: 7300125948
ISBN 13: 9787300125947
Publisher: Zhongguo ren min da xue chu ban she
Author: Yingwen Liu
Publish Date: 2010
Page count: 656
Title: Cheng ben guan li kuai ji
Subtitle: Di 13 ban
Edition notes: Translation of: Cost accounting : a managerial emphasis/ by charles T. Horngren---[et al.] 13 th ed. published by Pearson Wducation, Inc; c 2009.
Subjects: Cost accounting
Contributions: NA
Publish places: Beijing
Series: Gong shang guan li jing dian yi cong. Kuai ji yu cai wu xi lie, Gong shang guan li jing dian yi cong
Format: NA
Dimensions: NA
Weight: NA
Pagination: [15], 656 pages
Page count: 656