Bolshaya Rossiyskaya entsiklopediya. V 35-i tomah. Tom 31

Bolshaya Rossiyskaya entsiklopediya. V 35-i tomah. Tom 31

Sotsialnoe partnerstvo - Televidenie

By Osipov Yu.S.

Dec 13, 2016

ISBN 10: 5852703680
ISBN 13: 9785852703682
Publisher: Bolshaya Rossiyskaya entsiklopediya
Author: Osipov Yu.S.
Publish Date: Dec 13, 2016
Page count: NA
Title: Bolshaya Rossiyskaya entsiklopediya. V 35-i tomah. Tom 31
Subtitle: Sotsialnoe partnerstvo - Televidenie
Edition notes: Source title: Bolshaya Rossiyskaya entsiklopediya. V 35-i tomah. Tom 31: Sotsialnoe partnerstvo - Televidenie
Subjects: NA
Contributions: NA
Publish places: NA
Series: NA
Format: hardcover
Dimensions: NA
Weight: NA
Pagination: NA
Page count: NA